ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ต.ค. 60 เปิดเทอม (นักเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2560
30 ต.ค. 60 เปิดเทอม (ครู) ภาคเรียนที่ 2/2560
10 ต.ค. 60 แจกสมุดพก (ปพ.6)
ครูที่ปรึกษา
06 ต.ค. 60 ครูประจำวิชาส่ง ปพ.5
ครูประจำวิชา/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
29 ก.ย. 60 ประกาศผลติด (0,ร,มส,มผ)
27 ก.ย. 60 ประมวลผลคะแนน (9.00น.)
งานทะเบียนวัดผล
26 ก.ย. 60 ถึง 27 ก.ย. 60 กิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่นและภาษาฝรั่งเศส
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
18 ก.ย. 60 ถึง 25 ก.ย. 60 สอบปลายภาค 1/2560
คณะกรรมการตามคำสั่งโรงเรียน
14 ก.ย. 60 อนุมัติ มส.80%
ฝ่ายบริหาร
13 ก.ย. 60 ประชุมครูประจำเดือน
กลุ่มบริหาร 4 ฝ่าย
12 ก.ย. 60 ถึง 15 ก.ย. 60 สอบนอกตาราง
ครูประจำวิชา
11 ก.ย. 60 ส่งคะแนน ร.1, ร.2,ร.3
ครูประจำวิชา
08 ก.ย. 60 กำหนดส่งงานวันสุดท้าย มส.60% , มส.80%
ครูประจำวิชา
02 ก.ย. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่11
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ส.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 กิจกรรมจัดสรรงบประมาณ (ปีงบประมาณ2561)
งานแผนงาน
26 ส.ค. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 10
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ส.ค. 60 ถึง 25 ส.ค. 60 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
19 ส.ค. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 9
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 ส.ค. 60 ถึง 08 ก.ย. 60 เก็บคะแนน หลังสอบกลางภาค (ร.3)
ครูประจำวิชา
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 ส.ค. 60 ประชุมครูประจำเดือน
กลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย
08 ส.ค. 60 ประมวลคะแนนสอบกลางภาค 1/2560 (คะแนน 50 %)
งานทะเบียนวัดผล
05 ส.ค. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 8
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ส.ค. 60 ถึง 04 ส.ค. 60 ซ่อมเสริม คะแนนก่อนหลังสอบกลางภาค
หัวหน้ากลุ่มสาระฯประสานงาน
01 ส.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ส.ค. 60 ถึง 03 ส.ค. 60 กิจกรรมห้องสมุด
งานห้องสมุด
29 ก.ค. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 7
กลุ่มบริหารวิชาการ
22 ก.ค. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 6
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ก.ค. 60 ถึง 31 ก.ค. 60 สอบกลางภาค 1/2560
งานทะเบียนวัดผล
20 ก.ค. 60 ถึง 30 ก.ค. 60 กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
18 ก.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
17 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 สอบนอกตาราง บันทึกคะแนนกลางภาค (ร.2)
งานทะเบียนวัดผล
12 ก.ค. 60 ประชุมครูประจำเดือน
09 ก.ค. 60 วันเข้าพรรษา
08 ก.ค. 60 วันอาสาฬหบูชา
07 ก.ค. 60 กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
05 ก.ค. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 5
กลุ่มบริหารวิชาการ
04 ก.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
03 ก.ค. 60 ถึง 11 ก.ค. 60 กิจกรรมนิทรรศการวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
01 ก.ค. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 4
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 มิ.ย. 60 อบรมผู้นำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
24 มิ.ย. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 3
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 มิ.ย. 60 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 มิ.ย. 60 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 มิ.ย. 60 ถึง 22 มิ.ย. 60 กิจกรรมทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์เพื่อค้นหาเพชร รส.บ.
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
17 มิ.ย. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 2
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันไหว้ครู
กลุ่มบริหารงานบุคคล
14 มิ.ย. 60 ประชุมครูประจำเดือน
กลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย
12 มิ.ย. 60 ถึง 16 มิ.ย. 60 เก็บคะแนนระหว่างเรียนก่อนสอบกลางภาค
ครูประจำวิชา
10 มิ.ย. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 1
กลุ่มบริหารวิชาการ
05 มิ.ย. 60 ถึง 09 มิ.ย. 60 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
05 มิ.ย. 60 ถึง 09 มิ.ย. 60 กิจกรรมปฐทนิเทศการใช้ห้องสมุด ม.1
งานห้องสมุด
31 พ.ค. 60 สรุปคะแนนการสอบก่อนเรียน/กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
23 พ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
04 พ.ค. 60 ถึง 05 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4
02 พ.ค. 60 ถึง 05 พ.ค. 60 กิจกรรมเตรียมความพร้อม ม.1
01 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1
31 มี.ค. 60 อนุมัติจบหลักสูตร ม.3 และ ม.6
งานทะเบียนวัดผล
31 มี.ค. 60 แจกสมุดพก ปพ.6
ครูที่ปรึกษา
30 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนซ้ำชั้น
ครูประจำวิชา/งานทะเบียน
28 มี.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรียนซำ้
กรรมการงานทะเบียนวัดผล
17 มี.ค. 60 ครูประจำวิชาส่งสมุด ปพ.5
ครูประจำวิชา/งานทะเบียน
10 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา
08 มี.ค. 60 ประชุมครูประจำเดือน
กลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย
03 มี.ค. 60 ประกาศผลติด 0
งานทะเบียนวัดผล
03 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
งานทะเบียนวัดผล
01 มี.ค. 60 ประมวลผลสอบปลายภาค
งานทะเบียนวัดผล
27 ก.พ. 60 ถึง 28 ก.พ. 60 กิจกรรมสัมมนาสรุปงานกรรมการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/59
คณะกรรมการตามคำสั่ง
18 ก.พ. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 12
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 สอบ O-Net ม.6
งานทะเบียนวัดผล
17 ก.พ. 60 อนุมัติ มส 80%
ผู้อำนวยการ
17 ก.พ. 60 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และม.6
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 ก.พ. 60 ส่งผลคะแนน ร.1 ร.2 ร.3 (พัฒนาผ่าน 60%)
ครูประจำวิชา/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
13 ก.พ. 60 ครูประจำวิชา ส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ(มส60,มส80)
ครูประจำวิชา/งานทะเบียนวัดผล
13 ก.พ. 60 ถึง 15 ก.พ. 60 ติว O-Net ม.6
ครูผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากรภายนอก
13 ก.พ. 60 ถึง 17 ก.พ. 60 สอบนอกตาราง/ครูแจ้งรายชื่อนักเรียนติอ (ร)
ครูประจำวิชา
11 ก.พ. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 11
กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ก.พ. 60 กำหนดส่งงานวันสุดท้าย
ครูประจำวิชา
08 ก.พ. 60 ประชุมครูประจำเดือน
กลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย
07 ก.พ. 60 กิจกรรมคนดีศรีรัตนโกสินทร์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
04 ก.พ. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 10
กลุ่มบริหารวิชาการ
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 สอบ O-Net ม.3
งานทะเบียนวัดผล
30 ม.ค. 60 ถึง 31 ม.ค. 60 ติว O-Net ม.3
ครูผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากรภายนอก
28 ม.ค. 60 กิจกรรม Day Camp
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
28 ม.ค. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 9
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ม.ค. 60 ถึง 27 ม.ค. 60 กิจกรรมแข่งกีฬาสีภายใน "เทพพิมานเกมส์"
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
21 ม.ค. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 8
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ม.ค. 60 ครูที่ปรึกษารับผลคะแนนกลางภาค
งานทะเบียนวัดผล
19 ม.ค. 60 ถึง 10 ก.พ. 60 เก็บคะแนนระหว่างเรียน (ร.3)
ครูประจำวิชา
18 ม.ค. 60 กิจกรรมบริจาคโลหิต
งานอนามัยโรงเรียน
17 ม.ค. 60 ประมวลคะแนนกลางภาคที่พัฒนา 60 % แล้วแจ้งผู้ปกครอง
งานทะเบียนวัดผล/ครูประจำวิชา
17 ม.ค. 60 กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
16 ม.ค. 60 หยุดวันครู
11 ม.ค. 60 ประชุมครูประจำเดือน
กลุ่มบริหารงาน 4 ฝ่าย
10 ม.ค. 60 กิจกรรมนิทรรศการเปิดบ้าน รส.บ.
กลุ่มบริหารวิชาการ
07 ม.ค. 60 กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ครั้งที่ 7
กลุ่มบริหารวิชาการ
05 ม.ค. 60 งานเลี้ยงสังสรรค์ปรใหม่ (นักเรียน)
กลุ่มบริหารงานบุคคล
04 ม.ค. 60 ถึง 13 ม.ค. 60 ซ่อมเสริม เก็บคะแนนหลังสอบกลางภาค
ครูประจำวิชา