ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  
 
      โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนมุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการและกีฬาสู่มาตรฐานสากล มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงชีพตามวิถีไทยบนพื้นฐานหลักเศรษฐกิจพอเพียง