ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

2. จัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วม

3. จัดกระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
 
4. ส่งเสริมคุณธรรม  ความเป็นไทย ให้ดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
5. สร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

เป้าประสงค์

      ผู้เรียนมีคุณธรรม ความรู้ ความสามารถ มีทักษะภาษาต่างประเทศและกีฬา ก้าวทันโลก มีความเป็นไทย ดำรงชีพในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง