ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
News
07/08/2019
07/08/2019
17/06/2019
07/05/2019
07/05/2019
07/05/2019
07/05/2019
07/05/2019
07/05/2019
Activity
02/07/2019
02/07/2019
02/07/2019
02/07/2019
02/07/2019
02/07/2019
02/07/2019
02/07/2019
02/07/2019
02/07/2019
Education News
    สิงหาคม 2562   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    12 3
4 5 67 8 9 10
1112 13 14 15 16 17
18 19 20212223 24
25 26 27282930 31
Calendar
03 ส.ค. 62 ถึง
กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 9
05 ส.ค. 62 ถึง 09 ส.ค. 62
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการเนื่องในวันวิทยาศาสตร
05 ส.ค. 62 ถึง
ประมวลผลคะแนนสอบกลางภาค 1/2562 ( คะแนน 50 %)
05 ส.ค. 62 ถึง 09 ส.ค. 62
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ( 5 - 9 สิงหาคม )
08 ส.ค. 62 ถึง
รายงานผลการประมวลคะแนนกลางภาค 1/2562 แจ้งผู้ปกครองนักเรียน
09 ส.ค. 62 ถึง
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา/วันแม่แห่งชาติ
10 ส.ค. 62 ถึง
กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 10
13 ส.ค. 62 ถึง
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
14 ส.ค. 62 ถึง
ประชุมครูประจ าเดือน
16 ส.ค. 62 ถึง
กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์
19 ส.ค. 62 ถึง 23 ส.ค. 62
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
24 ส.ค. 62 ถึง
กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 11
26 ส.ค. 62 ถึง 28 ส.ค. 62
กิจกรรมจัดสรรงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2563)
26 ส.ค. 62 ถึง 30 ส.ค. 62
กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์
31 ส.ค. 62 ถึง
กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์ ครั้งที่ 12
03 ก.ย. 62 ถึง
ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
07 ก.ย. 62 ถึง
กิจกรรมแก้คะแนนความประพฤติ
09 ก.ย. 62 ถึง 13 ก.ย. 62
สอบนอกตาราง
09 ก.ย. 62 ถึง 13 ก.ย. 62
ก าหนดส่งงานวันสุดท้าย / ครูประจ าวิชา ส่ง มส. 60%, มส. 80 % นักเรียนยื่นซ่อมคะแนนความประพฤติ (9 -13 กันยายน 2562)
11 ก.ย. 62 ถึง
ส่งคะแนน ร.1, ร.2, ร.3 / สอบนอกตาราง ( 9-13 ก.ย. 62)
12 ก.ย. 62 ถึง
นักเรียนยื่นค าร้องขอสอบ (มส. 80 %)
13 ก.ย. 62 ถึง
กิจกรรมมุฑิตาคารวะ (นักเรียน)
16 ก.ย. 62 ถึง 24 ก.ย. 62
สอบปลายภาค 1/2562
25 ก.ย. 62 ถึง
ปิดระบบ 16.30 น. (คะแนน ร.1 – ร.3)
26 ก.ย. 62 ถึง
ประมวลผลคะแนน (09.00 น.)
27 ก.ย. 62 ถึง
กิจกรรมมุฑิตาคารวะ (ครู)
30 ก.ย. 62 ถึง 04 ต.ค. 62
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
30 ก.ย. 62 ถึง
ประกาศผลติด ( 0, ร, มส, มผ) เวลา 08.30 น. ณ ห้องโฮมรูม “นักเรียนทุกคนต้องมาฟังผลสอบ” สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ( ตามตาราง)
รายชื่อศิษย์เก่า