ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.เตือนใจ ปิ่นนิกร
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวศิริลักษณ์ วัฒนศิริ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางลดารัตน์ อุตสาห์ปัน
รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสุรพันธ์ ตันมิ่ง
รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป