ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.14 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.89 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB