ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (อ่าน 148) 02 ก.ค. 62
42.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (อ่าน 142) 02 ก.ค. 62
43.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (อ่าน 98) 02 ก.ค. 62
44.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 118) 02 ก.ค. 62
45.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (อ่าน 105) 02 ก.ค. 62
46.มาตรการป้องกันการรับสินบน (อ่าน 103) 02 ก.ค. 62
47.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม (อ่าน 90) 02 ก.ค. 62
48.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (อ่าน 103) 02 ก.ค. 62