ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเยาวดี จันทร์ศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุษา นารอด
ครู คศ.3

นางสาวจิตติมา อัครเมธีกุล
ครู คศ.3

นางสุภา ตันมิ่ง
ครู คศ.3

นางนุชนาฏ บุญมา
ครู คศ.2

นายเรวัตร จันทร์หอม
ครู คศ.2

นายจามิกร ซังยัง
ครู คศ.1

นายแก้วเตมีย์ ชำนาญกิจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกุลกันยา คชสาร
ครูผู้ช่วย