ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเยาวดี จันทร์ศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภา ตันมิ่ง
ครู คศ.3

นางนุชนาฏ บุญมา
ครู คศ.2

นายเรวัตร จันทร์หอม
ครู คศ.2

นายจามิกร ซังยัง
ครู คศ.1