ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุนทรี ยิ้มสิงห์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรจิตา ศรีโคตร
ครู คศ.3

นายฉลอง อาศัยกร
ครู คศ.2

นางพรทิพย์ เม่นบางผึ้ง
ครู คศ.3

นางฐานิต ปานหัวไผ่
ครู คศ.1

นายเอกราช น้ำดอกไม้
ครู คศ.1

นางสาวพฤกษา เกรัมย์
ครู คศ.1

นางสาวนิศา สุนิล
ครูผู้ช่วย

นายวนัส สาบุตร
ครูผู้ช่วย

1นางสาวจารุนันท์ ชัยราช
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ่งนภา โสพะบุญ
ครูผู้ช่วย

นายปรีดา ทองบ่อ
ครูผู้ช่วย