ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางฐานิต ปานหัวไผ่
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพรทิพย์ เม่นบางผึ้ง
ครู คศ.3

นายฉลอง อาศัยกร
ครู คศ.2

นายเอกราช น้ำดอกไม้
ครู คศ.1

นางสาวนิศา สุนิล
ครู คศ.1

นางสาวพฤกษา เกรัมย์
ครู คศ.1

นางสาวสุพาณี เหมือนแสวง
ครูผู้ช่วย

นายวนัส สาบุตร
ครูผู้ช่วย

1นางสาวจารุนันท์ ชัยราช
ครูผู้ช่วย

นายปรีดา ทองบ่อ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนงนุช นิธิโชติยานันท์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาภรณ์ อุ้ยนอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ่งนภา โสพะบุญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนกานต์ อมราพิทักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเมธิกา แสวงพันธ์
ครูผู้ช่วย

นายวีระพันธ์ กาวิชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวนฤมล บุญลาภ
ครูผู้ช่วย