ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวินิจ อ่วมอาจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอรทัย กองปัญญา
ครู คศ.1
หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์

นางสาวพิริยะภรณ์ อภิชาตยานนท์
ครู คศ.1
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์

นางเพิ่มสิน บุญวงค์
ครู คศ.3

นางรัชฎาพร สิงห์เริงฤทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวสุทัศศา นารอด
ครู คศ.1

นางสาวศุภวรรณ สงวนรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ วิเศษชู
ครู คศ.1

นางสาวสุพิชชาพร ทองแกมแก้ว
ครู คศ.1

นางสุทัศนา เวียงทอง
ครู คศ.1

นายศาสตราวุฒิ ทองสุทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวธรินทร์ญา วจะสุวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวชลิดา ข่าขันมะลี
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยอภิชาติ ศุภลักษณ์
ครู คศ.1

นางสาวณิรัศมิ์ชา เลิศอริยะสุภณ
ครู คศ.1

นางสาวณัฐธนพร เหมวิจิตร
ครู คศ.1

นางสาวสุภาวรัตน์ สุระกิจ
ครูผู้ช่วย

นายวริศ คนดอน
ครูผู้ช่วย

นางสาวบุญฑริกา บุญญาพิทักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมพิศ ยุดรัมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาววรางคณา พิมพากุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุษณีย์ จันทาวุฒิ
ครูผู้ช่วย