ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวินิจ อ่วมอาจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอัจฉราภรณ์ เดขพุทธิวัฒน์
ครู คศ.3

นางเพิ่มสิน บุญวงค์
ครู คศ.3

นางสุพิศ สิงห์สิริ
ครู คศ.3

นางสาวสัจจาพร สุใจยา
ครู คศ.1

นายสุรเชษฐ์ ไชยดี
ครู คศ.1

นางสาวศุภวรรณ สงวนรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวพิริยะภรณ์ อภิชาตยานนท์
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ วิเศษชู
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพิชชาพร ทองแกมแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายศาสตราวุฒิ ทองสุทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวชลิดา ข่าขันมะลี
ครูผู้ช่วย