ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวินิจ อ่วมอาจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอัจฉราภรณ์ เดขพุทธิวัฒน์
ครู คศ.3

นางเพิ่มสิน บุญวงค์
ครู คศ.3

นางสาวสัจจาพร สุใจยา
ครู คศ.1

นางสาวพิริยะภรณ์ อภิชาตยานนท์
ครู คศ.1

นางสาวศุภวรรณ สงวนรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ วิเศษชู
ครู คศ.1

นางสาวสุพิชชาพร ทองแกมแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสุทัศนา เวียงทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวธรินทร์ญา วจะสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชลิดา ข่าขันมะลี
ครูผู้ช่วย

นายศาสตราวุฒิ ทองสุทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาวรัตน์ สุระกิจ
ครูผู้ช่วย