ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุพิชชาพร ทองแกมแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรทัย กองปัญญา
ครู คศ.2
หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์

นางสาวพิริยะภรณ์ อภิชาตยานนท์
ครู คศ.2
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์

นางเพิ่มสิน บุญวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวินิจ อ่วมอาจ
ครู คศ.2

นางสาวสุทัศศา นารอด
ครู คศ.2

นางสาวศุภวรรณ สงวนรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ วิเศษชู
ครู คศ.1

นายศาสตราวุฒิ ทองสุทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวธรินทร์ญา วจะสุวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวณัฐธนพร เหมวิจิตร
ครู คศ.1

นางสาวชลิดา ข่าขันมะลี
ครู คศ.1

ว่าที่ร้อยอภิชาติ ศุภลักษณ์
ครู คศ.1

นางสาวณิรัศมิ์ชา เลิศอริยะสุภณ
ครู คศ.1

นางสุทัศนา เวียงทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุบล กำลังเหลือ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาวรัตน์ สุระกิจ
ครูผู้ช่วย

นายวริศ คนดอน
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมพิศ ยุดรัมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาววรางคณา พิมพากุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุษณีย์ จันทาวุฒิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์ชนก เส็งเจริญ
ครูผู้ช่วย