ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวุฒิพงษ์ ยมพ้วย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณฐกันต์ พงษา
ครู คศ.2

นางสาวศิรินภา ธนโชติธรานนท์
ครู คศ.1

นางสาวพรรพรรณ ศรีอุบล
ครู คศ.1

นางสาวชมนภัส อุบลเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวพรหมธิดา ทองกุทัณฑ์
ครู คศ.1

นายเจริญ จันทร์ประทุม
ครู คศ.1

นางสาววิลัย เอี่ยมศรี
ครู คศ.1

นางสาวปณิตา ไชยาคำ
ครู คศ.1

นางสาวดวงกมล ตระกูลพัว
ครู คศ.1

นางสาวซี บุญยโกศล
ครู คศ.1

นางสาวนวภัส จอมสว่าง
ครูผู้ช่วย

นายปิยะพงศ์ หนูเทพ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจัสมิน วงษ์เดอรี
ครูผู้ช่วย

นายลองฤทธิ์ สังข์สาลี
ครูผู้ช่วย