ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายรุ่ง ธรรมสละ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางธิดา เกตุพันธุ์
ครู คศ.3

นายณฐกันต์ พงษา
ครู คศ.1

นายนิรัตฐณันทร์ กันยาเลิศ
ครู คศ.1

นางสาวกานต์ธิรา ด้วงกูล
ครู คศ.1

นายกฤติณ ธีระภักดีธรากุล
ครู คศ.1

นายวุฒิพงษ์ ยมพ้วย
ครูผู้ช่วย

นางสาวชมนภัส อุบลเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรหมธิดา ทองกุทัณฑ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรรพรรณ ศรีอุบล
ครูผู้ช่วย

นายเจริญ จันทร์ประทุม
ครูผู้ช่วย