ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวุฒิพงษ์ ยมพ้วย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณฐกันต์ พงษา
ครู คศ.2

นางสาวศิรินภา ธนโชติธรานนท์
ครู คศ.1

นางสาวพรพรรณ ศรีอุบล
ครู คศ.1

นางสาวชมนภัส อุบลเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวพรหมธิดา ทองกุทัณฑ์
ครู คศ.1

นายเจริญ จันทร์ประทุม
ครู คศ.1

นางสาววิลัย เอี่ยมศรี
ครู คศ.1

นางสาวปณิตา ไชยาคำ
ครู คศ.1

นางสาวดวงกมล ตระกูลพัว
ครู คศ.1

นางสาวนวภัส จอมสว่าง
ครู คศ.1

นายปิยะพงศ์ หนูเทพ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจัสมิน วงษ์เดอรี
ครูผู้ช่วย

นายลองฤทธิ์ สังข์สาลี
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริวรรณ อุประ
ครูผู้ช่วย