ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แนะแนว

นางสุเจียร พรมทา
ครู คศ.2
หัวหน้าแนะแนว

นางสาวอรอนงค์ รอดพันธ์
ครู คศ.1