ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุพัฒน์ มีพึ่ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธำรงค์ฤทธิ์ พันธ์ฤทธิ์
ครู คศ.3

นางสุมาลี นาเมือง
ครู คศ.3

นายจำลอง รอดสุข
ครู คศ.3

นางวรารัตน์ อ่ำแตง
ครูผู้ช่วย

นางณัฐยา ภิญโยดม
ครูผู้ช่วย

นายสุวดล บัวหลวง
ครูผู้ช่วย

นายธรรมธร พันธ์ศิริ