ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุพัฒน์ มีพึ่ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมเกียรติ เทวะเศกสรรค์
ครู คศ.3

นายจำลอง รอดสุข
ครู คศ.3

นายธำรงค์ฤทธิ์ พันธ์ฤทธิ์
ครู คศ.3

นางสุมาลี นาเมือง
ครู คศ.3

นางวรารัตน์ อ่ำแตง
ครูผู้ช่วย

นางณัฐยา ภิญโยดม
ครูผู้ช่วย