ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอรทัย กองปัญญา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกาญจนา ณ นคร
ครู คศ.3

นางสิริพร ศักดิ์ประเสริฐ
ครู คศ.3

นายทินกร วัดจินดากุล
ครู คศ.2

นางรัชฎาพร สิงห์เริงฤทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวสุทัศศา นารอด
ครู คศ.1

นายสุริยะ กันวิเศษ
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยอภิชาติ ศุภลักษณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวณิรัศมิ์ชา เลิศอริยะสุภณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวบุญฑริกา บุญญาพิทักษ์
ครูผู้ช่วย

นายวริศ คนดอน
ครูผู้ช่วย

นางสาวกานต์ธีรา ด้วงกูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐานิตา หลินศรี
ครูผู้ช่วย

นายสิทธิเดช เสมอภักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาววรางคณา พิมพากุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุษณีย์ จันทาวุฒิ
ครูผู้ช่วย