ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศุชญา ผ่องอุดม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอุไรวรรณ พันจินา
ครู คศ.3

นางงามพิศ โอทกานนท์
ครู คศ.3

นางยุพาภรณ์ ชัยชนะ
ครู คศ.3

นางอรุณรัตน์ ทองเสนา
ครู คศ.2

นางพัชรี ประจินต์
ครู คศ.2

นางสุดเอื้อม การสมทรัพย์
ครู คศ.2

นางสุภาภรณ์ วัธนจิตต์
ครู คศ.2

นางปาริชาติ เหมะสิขัณฑกะ
ครู คศ.1

นางสาวธิดารัตน์ นิลเพ็ชร
ครู คศ.1

นางสาวสิรินาถ มีทอง
ครู คศ.1

นางสาวโศศิษฐา ศรีสมบัติ
ครู คศ.1

นางสาวพัชรี น้อมระวี
ครูผู้ช่วย

นายธีรพงษ์ แปงอุต
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิญญา สมชอบ
ครูผู้ช่วย