ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ยินดีต้อนรับค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 07 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 07 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 07 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 07 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2564 06 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 05 พ.ค. 64
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 05 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program ประจำปีการศึกษา 2564 09 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 27 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564 15 ก.พ. 64
ภาพกิจกรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2561
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
1.โครงสร้างหน่วยงาน 03 ต.ค. 63
2.ข้อมูลผู้บริหาร 03 ก.ย. 63
3.อำนาจหน้าที่ 03 ก.ย. 63
4.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 03 ก.ย. 63
5.ข้อมูลการติดต่อ 03 ก.ย. 63
6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 03 ก.ย. 63
7.ข่าวประชาสัมพันธ์ 03 ก.ย. 63
8.Q&A 03 ก.ย. 63
9.Social Network 03 ก.ย. 63
10.แผนปฏิบัติราชการประจำปี 03 ก.ย. 63
ข่าวการศึกษา