ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ยินดีต้อนรับค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง กำหนดเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564 15 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 15 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่องการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 29 ม.ค. 64
ปฏิทินการมาเรียนที่โรงเรียน (On-Site) 29 ม.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 แบ่งกลุ่ม A-B 29 ม.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 แบ่งกลุ่ม A-B 29 ม.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 แบ่งกลุ่ม A-B 29 ม.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 แบ่งกลุ่ม A-B 29 ม.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 แบ่งกลุ่ม A-B 29 ม.ค. 64
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 แบ่งกลุ่ม A-B 29 ม.ค. 64
ภาพกิจกรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2561
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
1.โครงสร้างหน่วยงาน 03 ต.ค. 63
2.ข้อมูลผู้บริหาร 03 ก.ย. 63
3.อำนาจหน้าที่ 03 ก.ย. 63
4.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 03 ก.ย. 63
5.ข้อมูลการติดต่อ 03 ก.ย. 63
6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 03 ก.ย. 63
7.ข่าวประชาสัมพันธ์ 03 ก.ย. 63
8.Q&A 03 ก.ย. 63
9.Social Network 03 ก.ย. 63
10.แผนปฏิบัติราชการประจำปี 03 ก.ย. 63
ข่าวการศึกษา