ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ยินดีต้อนรับค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียน ชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 23 พ.ย. 63
ตารางเรียน ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 23 พ.ย. 63
ตารางเรียน ชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 23 พ.ย. 63
ตารางเรียน ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 23 พ.ย. 63
ตารางเรียน ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 23 พ.ย. 63
ตารางเรียน ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 23 พ.ย. 63
ประกาศการสรรหาและการเลือกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ต.ค. 63
ประกาศเปิดเรียน on-site เต็มรูปแบบ 11 ส.ค. 63
แจ้งการปรับเพิ่มเวลาเรียนและการไปโรงเรียนของนักเรียน 23 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การเรียนเสริมวันเสาร์ 09 ก.ค. 63
ภาพกิจกรรม
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2561
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
1.โครงสร้างหน่วยงาน 03 ต.ค. 63
2.ข้อมูลผู้บริหาร 03 ก.ย. 63
3.อำนาจหน้าที่ 03 ก.ย. 63
4.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 03 ก.ย. 63
5.ข้อมูลการติดต่อ 03 ก.ย. 63
6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 03 ก.ย. 63
7.ข่าวประชาสัมพันธ์ 03 ก.ย. 63
8.Q&A 03 ก.ย. 63
9.Social Network 03 ก.ย. 63
10.แผนปฏิบัติราชการประจำปี 03 ก.ย. 63
ข่าวการศึกษา