การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
031 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
032 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyแบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย
034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบสรุปแผนผังกลยุทธ์ 2566-2567
036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566
037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือนรายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี