การจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหา
020 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา