การบริหารงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
011 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรายงานแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือนรายงานการบริหารงบประมาณ 2566
013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2566
015 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการผังการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566
017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
018 E–ServiceWebsite : โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
ระบบ : E-office
ระบบ : @School
ระบบ : ดูแลช่วยเหลือนักเรียน