การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
023 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
024 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลแผนการดำเนินงาน
025 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานผลการบริหารงาน