การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน