การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
027 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม