คลังภาพรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนซึ่งเป็นการดำเนินงานของทางราชการ

รับผิดชอบโดย…งานโสตทัศนศึกษา และ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารการศึกษา 

การเผยแพร่ภาพต่างๆ มิได้มีเหตุจงใจในการสร้างความเสียหาย หรือ มีเจตจำนงในการหาผลประโยชน์ หากผู้ใดนำไปกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายและเดือดร้อนจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หากบุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้พิจารณาความรับผิดชอบทางแพ่ง และบทลงโทษทางอาญาและทางการปกครอง โดยกำหนดให้มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินห้าล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คลังภาพประจำปีการศึกษา 2566

Learn More

คลังภาพประจำปีการศึกษา 2565

Learn More