ประชาสัมพันธ์ นักเรียนที่ต้องการจัดตั้งชุมนุมเอง โปรดอ่าน ในภาคเรียนที่ 2567 นี้ “กิจกรรมชุมนุม” เปิดโอกาสให้นักเรียนได้จัดตั้งชุมนุมตามความสนใจ