มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อมูลรายละเอียดข้อมูล
039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
040 การขับเคลื่อนจริยธรรมแผ่นประชาสัมพันธ์การอบรมให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
042 มาตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน