การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1) และรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานในระบบ DPA

Leave a Reply