การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

กุมภาพันธ์ 24, 2026 @ 8:00 am - กุมภาพันธ์ 24, 2027 @ 5:00 pm BMT