การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสะเต็มศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พฤษภาคม 14, 2023 @ 8:00 am - พฤษภาคม 14, 2024 @ 5:00 pm BMT