Become a donor

รอบรั้ว รส.บ.

การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา

          นักเรียน คือ หัวใจของการจัดการศึกษา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน มีความตระหนักในความสำคัญ เล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรม ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ที่จะก่อให้เกิด ความเสียหายแก่นักเรียน ดังนั้นโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ซึ่งมีภารกิจ และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ต้องดำเนินการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล       
            แนวทางการวางแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน เน้นการมีส่วน ร่วมระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผน ป้องกัน แก้ไข ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน จึงจำเป็นต้องมี มาตรการและกิจกรรมเพื่อให้รับประโยชน์สูงสุดตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
           (1) โรงเรียนจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการมีส่วนร่วม ของครู ผู้ปกครอง และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ
           (2) กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน
           (3) มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน

          โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (LearningOrganization) และเป็นต้นแบบขององค์การที่มีสมรรถนะสูง (High PerformanceOrganization)  สามารถขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่เป็าหมายได้แท้จริงตามแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา  บริหารจัดการภายใต้วงจรบริหารงานคุณภาพ ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน Plan-Do-Check-Act หรือวางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการ
บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้เป็นผู้นําทางวิชาการและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษารอบด้าน  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เป็นองค์กรหลักในการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  และเป็นต้นแบบของสังคมแห่งคุณธรรมและสันติสุขของสังคมอย่างยั่งยืน  พร้อมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทางการศึกษาแสวงหาความร่วมมือและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาอย่างหลากหลาย

          การบริหารงานคุณภาพ เป็นกระบวนการเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายคุณภาพของการจัดการศึกษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  ประกอบด้วยนโยบายและวัตถุประสงค์เชิงคุณภาพ  การจัดการโครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่เอื้ออำนวยต่อการทำงาน  โดยมีเป้าหมายให้เกิดคุณภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  ประกอบด้วย       
          1. การวางแผนคุณภาพ  QP : Quality Plan    
          2. การควบคุมคุณภาพ  QC : Quality Control
          3. การปรับปรุงคุณภาพ QI : Quality Improvement

          การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  บุคลากรทุกคนไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเท่านั้น  ต้องสร้างผลงานให้สำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร  ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรขึ้นอยู่กับผลงานของทุกคน และทั้ง  4  กลุ่มบริหาร ได้แก่กลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไป)

ข้อมูลสำคัญของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหาร

หลักสูตร

สารสนเทศ

ข้อมูลสาธารณะ

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World- Class Standard School)

Become A Donor

Department Contact Info

Office Of Development

ติดต่อเรา

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
580 ซ.วัชรพล ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

เบอร์โทรศัพท์ 0-2948-0621
Email : rsbcenter@rsb.ac.th

Mon – Fri 8:00A.M. – 16:00P.M.

 

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

วีดีโอแนะนำโรงเรียน

Department Contact Info

ติดต่อเรา

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
580 ซ.วัชรพล ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

เบอร์โทรศัพท์ 0-2948-0621
Email : rsbcenter@rsb.ac.th

Mon – Fri 8:00A.M. – 16:00P.M.

Social Info

Student Resources

การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน