รอบรั้ว รส.บ.

ระบบรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้อำนวยการ

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  โดย  นายผจญ  โพธิราช  ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

ความปลอดภัย

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน มีความตระหนักในความสำคัญ และเล็งเห็นความจำเป็นที่ผู้ที่มีส่วนเดี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมกัน หาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ ให้ปลอดภัย

มาตรฐานสถานศึกษา

ทำความรู้จักกับโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนของเรา ที่เมื่อทุกคนที่รู้จักแล้วจพประทับใจ บรรยากาศการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศด้านวิชาการที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ

English Program

Rattanakosinsompoch Bangkhen School

Rattanakosinsompoch Bangkhen School provides a comprehensive English Program that aims to help encourage students to accomplish their academic achievements. The students learn in a caring, supportive and friendly environment in which they can thrive, explore their passions to help develop a lifelong love for learning. This ensures our students excel, not just academically but as thoughtful, empathetic global citizens who value themselves, others and the world around them.

กิจกรรมโรงเรียน

22มี.ค.

การประชุมหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

8:00 am - 5:00 pmโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
22มี.ค.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนประโคนชัยวิทยาคม

8:00 am - 5:00 pmโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

ค้นหารายวิชา

ติดตามข้อมูลข่าวสาร

Get updates to news & events

“โรงเรียนมาตรฐานสากล” สถานศึกษาที่จะทำให้ผู้เรียนเป็นเยาวชนโลก ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีคุณภาพ และมีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล

ติดต่อเรา

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 580 ซ.วัชรพล ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ +66 (0) 2948-0621 อีเมล rsbcenter@rsb.ac.th Rattanakosinsompoch Bangkhen School 580 Watcharaphon road, Tharaeng, Bangkhen, Bangkok, Thailand 10220 Tel : +66 (0) 2948-0621 Email : rsbcenter@rsb.ac.th
 
  • โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2    
  • โรงเรียนมาตรฐานสากล (World- Class Standard School)
  • การประกันคุณภาพสถานศึกษา  ควบคุมคุณภาพ (QUALITY CONTROL) การตรวจสอบคุณภาพ (QUALITY AUDITING) และการประเมิน คุณภาพ (QUALITTY ASSESSMENT)

RS.B. School