รอบรั้ว รส.บ.

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ ใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถทางด้านการศึกษา การทหาร กีฬา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และอื่นๆ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆมากมาย

ผู้อำนวยการ

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2  โดย  นายผจญ  โพธิราช  ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

ความปลอดภัย

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน มีความตระหนักในความสำคัญ และเล็งเห็นความจำเป็นที่ผู้ที่มีส่วนเดี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมกัน หาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ ให้ปลอดภัย

มาตรฐานสถานศึกษา

ทำความรู้จักกับโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนของเรา ที่เมื่อทุกคนที่รู้จักแล้วจพประทับใจ บรรยากาศการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศด้านวิชาการที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ

ข่าวสาร/ประกาศโรงเรียน

English Program

Rattanakosinsompoch Bangkhen School

Rattanakosinsompoch Bangkhen School provides a comprehensive English Program that aims to help encourage students to accomplish their academic achievements. The students learn in a caring, supportive and friendly environment in which they can thrive, explore their passions to help develop a lifelong love for learning. This ensures our students excel, not just academically but as thoughtful, empathetic global citizens who value themselves, others and the world around them.

ค้นหารายวิชา

ติดตามข้อมูลข่าวสาร

Get updates to news & events

“โรงเรียนมาตรฐานสากล” สถานศึกษาที่จะทำให้ผู้เรียนเป็นเยาวชนโลก ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีคุณภาพ และมีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล

ติดต่อเรา

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 580 ซ.วัชรพล ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ +66 (0) 2948-0621 อีเมล rsbcenter@rsb.ac.th Rattanakosinsompoch Bangkhen School 580 Watcharaphon road, Tharaeng, Bangkhen, Bangkok, Thailand 10220 Tel : +66 (0) 2948-0621 Email : rsbcenter@rsb.ac.th
 
  • โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2    
  • โรงเรียนมาตรฐานสากล (World- Class Standard School)
  • การประกันคุณภาพสถานศึกษา  ควบคุมคุณภาพ (QUALITY CONTROL) การตรวจสอบคุณภาพ (QUALITY AUDITING) และการประเมิน คุณภาพ (QUALITTY ASSESSMENT)

RS.B. School