ขอแสดงความยินดีกับ ท่านรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน เนื่องในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

👍🏻ขอแสดงความยินดีกับ ท่านรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน เนื่องในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
✨”ผู้นำด้านการพัฒนาสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566”✨จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
💚นางสาวบังอร สาระวรรณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
💚นายธรรมรงค์ เอียดรอด
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไป
💚นายจารุกร จรดล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล