1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

VTR แนะนำโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง
เลขที่คำสั่งเรื่องไฟล์
135/2567แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2567 เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชาดาวน์โหลด
134/2567แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567ดาวน์โหลด
133/2567แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคดาวน์โหลด
131/2567แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมชุมนุมดาวน์โหลด
130/2567การปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ดาวน์โหลด
128/2567แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบห้า ประจำปีการศึกษา 2567ดาวน์โหลด
124/2567แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2567ดาวน์โหลด
123/2567แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปีการศึกษา 2567ดาวน์โหลด
121/2567แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2567ดาวน์โหลด
120/2567แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมเรียนเสริมวันเสาร์ ปรับพื้นฐานเพิ่มเทคนิคการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567ดาวน์โหลด
119/2567แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันทานาบาตะ ปีการศึกษา 2567ดาวน์โหลด
116/2567แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ MATH DAY ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นดาวน์โหลด
114/2567แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม อบรมผู้นำนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567ดาวน์โหลด
112/2567แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ประจำปี 2567ดาวน์โหลด
111/2567แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Esport What School Tour 2024ดาวน์โหลด
109/2567แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567ดาวน์โหลด
108/2567แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2567ดาวน์โหลด
103/2567แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมดาวน์โหลด
102/2567แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยน้อกสถานที่ตามมาตรการป้องกันการทะเลาวิวาทดาวน์โหลด
101/2567แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาดาวน์โหลด
100/2567แต่งตั้งครูปฎิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567ดาวน์โหลด
99/2567ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567ดาวน์โหลด
98/2567แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องใน วันงดสูปบุหรี่โลกประจำปีการศึกษา 2567ดาวน์โหลด
94/2567แต่งตั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ปฎิบัติหน้าที่สอน และปฎิบัติงานภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567ดาวน์โหลด
93/2567คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567ดาวน์โหลด
91/2567แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาดาวน์โหลด
90/2567แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566ดาวน์โหลด
85/2567แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2567ดาวน์โหลด
84/2567แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567ดาวน์โหลด
82/2567แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระหว่างชั้นปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567ดาวน์โหลด
78/2567แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ดาวน์โหลด
77/2567แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567ดาวน์โหลด

เมนู รส.บ

หลักสูตรและแผนการเรียน

RSB.E-SERVICE

ระบบsgs
ระบบชุมนุม
ระบบpa
สลิปเงินเดือนข้าราชการ

ข่าว-กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้