กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2567